GN - Bạn nên đối trước chư Phật thành tâm sám hối về sự chậm trễ của mình, sau đó nguyện với Phật...
GN - Thế Tôn đã chỉ rõ, xan tham-tật đố, thùy miên, trạo cử-hý luận là nhân của ba đường ác. Xem tiếp...
Nhà hàng chay Thiện Duyên, trang chủ
Trà Tâm Lan - Nhỏ 4
Vị trí dành cho QC - Nhỏ 4
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 805
Nguyệt san Giác Ngộ
Diệu Tướng Am
Thế giới Phật giáo
Ấm Tử Sa
Hoa Tiên
Đồng Sao Mai
Trà Hùng Phát
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo
Liên hệ QC trang chủ