GN - Người xuất gia khác những kẻ ăn xin bình thường ở chỗ ‘tâm lìa dục, không sợ hãi, tu tập chánh hạnh’...
GN - Người xuất gia khác những kẻ ăn xin bình thường ở chỗ ‘tâm lìa dục, không sợ hãi, tu tập chánh hạnh’... Xem tiếp...
a tuvan 1.jpg GN - Tôi có người bạn nữ Phật tử trước đây rất tinh tấn, ăn chay trường. Trong quá trình tu có quen... Xem tiếp...
Dành cho quảng cáo - ô 1, trang chủ
Dành cho Quảng cáo - trang chủ, ô 2
Dành cho quảng cáo, ô 3
Dành cho quảng cáo, ô 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 927
Nguyệt san Giác Ngộ
Hỏa táng Long Thọ - Trang chủ
Hoa Tiên - trang chủ
Điêu khắc Huỳnh Gia - trang chủ (10-11-2017 > 10-2-2018)
Diệu Tướng Am - trang chủ
Thiên Phú Thạo - trang chủ - 5.8 - 5.12.2017
Công ty Linh Nga
Ấm Tử Sa - trang chủ
Lý tưởng sống, trang chủ, 6-12 > 21-12-2017
Đại giới đàn Cần Thơ, trang chủ, đăng 21-10 > 21-11-2017
Trà Hùng Phát - trang chủ (10-1-2017 * 10-1-2018)
Phạm Nghiêm Trai