Giác Ngộ Online

Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 15 và 16

Giác Ngộ - Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý độc giả nghe tiếp phần 15 và 16 của tác phẩm Đường xưa mây trắng - tác phẩm kể chuyện đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti (Cát Tường), về sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho Sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.


\data\downloads\2011\duongxuamaytrang\duong xua may trang cd 15!!s.mp3
Đường xưa mây trắng - Phần 15

\data\downloads\2011\duongxuamaytrang\duong xua may trang cd 16!!s.mp3
Đường xưa mây trắng - Phần 16

>>> Đường xưa mây trắng - Phần 13 và 14

wwwbiasach.jpg

Bìa sách Đường xưa mây trắng

Giác Ngộ Online
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ