Giác Ngộ Online

Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

GNO - HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

IMG_4441.jpg

Trước yêu cầu của độc giả, GNO xin giới thiệu danh sách sau do VP1 TƯGH cung cấp:

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK2.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK3.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK4.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK5.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK6.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK7.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK8.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK9.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK10.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK11.jpg

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK12.jpg

HĐTS NK VIII du khuyet_OK.jpg

HĐTS NK VIII du khuyet_OK2.jpg

HĐTS NK VIII du khuyet_OK3.jpg

Ghi chú: Số thứ tự 142 trong bản danh sách 225 ủy viên chính thức bị khuyết, theo giải thích từ VP I TƯGH dành điền cho 1 ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, do cho đến nay GHPGVN tỉnh Phú Yên vẫn chưa tổ chức được Đại hội tỉnh để suy cử BTS nhiệm kỳ mới.

BBT

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ