Giác Ngộ Online

Tứ Diệu Đế
HT. Thích Thiện Hoa


/data/downloads/2010/23-khai-quat-ve-tu-dieu-de.mp3
Khái quát về tứ diệu đế

/data/downloads/2010/24-kho-de.mp3
Khổ đế

/data/downloads/2010/25-tap-de.mp3
Tập đế

/data/downloads/2010/26-tap-de-tt.mp3
Tập đế (tiếp theo)

/data/downloads/2010/27-diet-de.mp3
Diệt đế

/data/downloads/2010/28-diet-de-tt.mp3
Diệt đế (tiếp theo)

/data/downloads/2010/29-dao-de-tu-niem-xu.mp3
Đạo đế - Tứ niệm xứ

/data/downloads/2010/30-dao-de-tu-chanh-can.mp3
Đạo đế - Tứ chánh cần
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ