Giác Ngộ Online

Sự tích đức Phật A Di Đà và 7 vị Bồ Tát


/data/downloads/2010/01-su-tich-phat-adida.mp3
Sự tích đức Phật A Di Đà

/data/downloads/2010/02-su-tich-quan-the-am-bo-tat.mp3
Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

/data/downloads/2010/03-su-tich-dai-the-chi bo-tat.mp3
Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

/data/downloads/2010/04-su-tich-duc-van-thu-su-loi.mp3
Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

/data/downloads/2010/05-su-tich-duc-pho-hien-bo-tat.mp3
Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát

/data/downloads/2010/06-su-tich-duc-dia-tang-bo-tat.mp3
Sự tích đức Địa Tạng Bồ Tát

/data/downloads/2010/07-su-tich-duc-di-lac-bo-tat.mp3
Sự tích đức Di Lặc Bồ Tát

/data/downloads/2010/08-su-tich-duc-chuan-de.mp3
Sự tích đức Chuẩn Đề Bồ Tát
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ