Giác Ngộ Online

Một bài thơ của Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên

GN - Bài thơ được đăng trên Giác Ngộ số 904, ra ngày 7-7-2017, nhân lễ Đại tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên...

Một giấc mộng trường

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

HT Giacnhien.jpg

Một giấc kê vàng dậy phủi tay!

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc!

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!

Vàng bạc ngàn kho đâu thế chết?

Ngọc ngà muôn vựa cứu giùm ai?

Thế nên Phật dạy trên đời giả!

Tu đắc Niết-bàn hết đổi thay.

Giải thoát thân tâm chẳng vướng trần

Dứt lìa mê muội với tham sân…

Chơn như tịch tịnh quang minh chiếu

Phản bổn hoàn nguyên được vẹn phần.

Phật, Tiên, Hiền, Thánh tại lòng ta

Xét thấu nguyên lai có một mà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạng bậc

Pháp môn huyền thiệt mới phân ba.

Muốn được nhơn sanh hưởng thái bình

Mọi người niệm Phật cố trì kinh

Giới trai trì giữ cho tròn vẹn

Quả phúc ban ngay đến tận mình.

Tây phương địa ngục tự mình nên

Hỡi bạn đồng tâm giữ chí bền

Phản bổn hoàn nguyên tìm cội giác

Gìn lòng son sắt nhớ đừng quên.

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ