20/01/2010 13:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 của GHPGVN

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết Hội nghị kỳ 2 khóa VI GHPGVN và trên cơ sở các thành quả mà Giáo hội đạt được, chưa đạt được trong năm 2009 và chương trình hoạt động của Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo. 

I.     VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:

1.Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị kỳ 3 khóa VI, chương trình hoạt động năm 2010 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội.

2. Giao cho Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tiếp tục hiệp thương tiến tới thành lập Phật giáo Tỉnh Nghệ An, Sơn La, Lào Cai.

3.Tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ 4 tại tỉnh Kiên Giang.

4.Chuẩn bị kế hoạch tiến tới tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Phật giáo Thăng Long – Hà Nội.

5. Tiếp tục triển khai công tác hoạt động trang website               http://www.giaohoiphatgiaovietnam.vn/ của GHPGVN.

6.Hoàn tất đề án tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Thủ đô Hà Nội.

7.Lập kế hoạch xây dựng hạng mục dãy Tây Lang cơ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức.

8. Có kế hoạch cụ thể cho việc hình thành Tiểu Ban Truyền thông trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

9.Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2010.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:

   1. Ban Tăng sự:

1.Tiếp tục Phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) đã được tu chỉnh.

2.Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành tổ chức Đại giới đàn như đã dự kiến.

3.Tiếp tục duyệt cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, có sự lưu ý hỗ trợ Chư Tăng Khmer và Chứng điệp thọ giới cho Tăng Ni cả nước.

4.Phối hợp cùng với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội nỗ lực giải quyết ổn định một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni tại các đơn vị Phật giáo có yêu cầu.

5. Quan tâm hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.

6. Hỗ trợ Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong các hoạt động Phật sự.

2. Ban Giáo dục Tăng Ni:

1. Thực hiện việc góp ý bổ sung chương trình Giáo dục Tăng Ni các cấp; khuyến khích đóng góp và tiếp nhận tài liệu giáo khoa các cấp.

2.Tiếp tục đệ trình văn thư đề nghị các Cơ quan chức năng xin mở Trường Cao đẳng Phật học.

3.Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ cho các lớp Sơ, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được phát triển đồng bộ.

4.Thăm viếng và làm việc với các cơ sở Giáo dục, đào tạo Tăng Ni tại địa phương để có hướng hỗ trợ.

5. Tiến hành việc phân cấp đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng Phật học theo sự liên kết giữa các tỉnh.

6. Lập kế hoạch và tiến tới thực hiện tổ chức Hội thảo Giáo dục Tăng Ni và mở khóa Bồi dưỡng Sư phạm.

7. Xúc tiến xin phép Giáo hội và các cơ quan chức năng thành lập Trường Sư phạm Giáo dục Phật giáo tại Hà Nội.

8.Kết hợp Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương và Báo Giác Ngộ lập quỹ học bổng cho Tăng Ni sinh hiếu học.

3. Ban Hoằng pháp:

1.Duy trì và mở rộng, phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường lớn, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, một ngày an lạc, các lớp Giáo lý tại các Tự, Viện trong cả nước.

2.Tiếp tục chương trình đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư Hoằng pháp khóa V (2009 - 2012).

3.Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp tại tỉnh Kiên Giang; Bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp và tập huấn hoằng pháp tại tỉnh Thái Bình.

4.Tổ chức các khóa đào tạo Giảng sư thông thạo tiếng dân tộc để Hoằng pháp vùng đồng bào dân tộc sinh sống.

5. Tổ chức các khóa đào tạo Hoằng pháp cho các Phật tử để cùng Phân ban Hoằng pháp vùng sâu, vùng xa hoạt động có hiệu quả.

4. Ban hướng dẫn Phật tử:

1.Triển khai quán triệt Nội quy tu chỉnh năm 2008 của Ban Hướng dẫn Phật tử và Nội quy của Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử Trung ương, thúc đẩy các Tỉnh, Thành hội Phật giáo thành lập 02 Phân ban Hướng dẫn Phật tử và Gia đình Phật tử.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 003/NQ-HĐTS/TW, ngày 03-01-2009 của Hội nghị thường niên lần thứ I, nhiệm kỳ VI của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Bản Đúc kết ngày 03-8-2009 của Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành Tây Nguyên và miền Trung.

3.Phổ biến việc thực hiện chương trình Phật hóa gia đình đến các Tự, Viện và đến từng hộ dân cư của Phật tử.

4.Ban hành thống nhất mẫu: Giấy chứng nhận Quy y Tam bảo, Giấy chứng nhận Quy y Thọ giới, Giấy chứng nhận Phật hóa gia đình, Sổ tín đồ Phật hóa gia đình.

5.Tiếp tục cấp Giấy chứng nhận Phật tử (Thẻ tín đồ) tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

6.Triển khai thực hiện đồng bộ chương trình giảng dạy giáo lý 5 năm đến các đạo tràng.

7.Vận động các tự viện bổ sung khóa lễ tụng niệm vào mỗi chủ nhật hàng tuần dành cho thanh thiếu nhi Phật tử chưa tham gia sinh hoạt GĐPT.

8.Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự, Viện.

9.Nghiên cứu cải tiến phương pháp sinh hoạt, học tập của Gia đình Phật tử theo hướng đổi mới.

10.Tổ chức kết khóa Bậc Lực 2, mở lớp Bậc Lực 3 và dự kiến tổ chức trại huấn luyện Vạn Hạnh III tại miền Bắc.

11.Kết hợp Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội thi giáo lý cư sĩ Phật tử.

12. Kết hợp Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Cần Thơ tổ chức hội thảo “Những đóng góp của Phật tử trong thời hội nhập”.

5. Ban Nghi lễ:

1. Có thông tư hướng dẫn Ban Nghi lễ các Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức các ngày lễ lớn của Giáo hội trong năm.

2. Chuẩn bị một số nội dung liên quan đến Nghi lễ nhân kỷ niệm 1000 năm Phật giáo Thăng Long – Hà Nội.

3.Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Trường hạ, Trường Phật học.

4. Tiếp tục đề nghị Trung ương Giáo hội thẩm duyệt Bộ Kinh Nhật tụng bằng Việt ngữ, tựa đề: “Kinh Nhật tụng Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

5.Ban Biên soạn Giáo trình, Giáo án Nghi lễ có phương hướng mời chư Tôn đức và các vị thiện hữu tri thức tham gia vào Tiểu ban Biên soạn.

6. Tổ chức thăm viếng các Tỉnh, Thành hội Phật giáo để có kế hoạch hội thảo về Nghi lễ ba miền.

6. Ban Văn hóa:

1. Phối hợp với Ban Trị sự và Ban Văn hóa Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức hội thảo chuyên đề Văn hóa Phật giáo.

2.Hoàn tất việc biên soạn lịch sử Phật giáo và hành trạng Chư Tôn Thiền đức, Cư sĩ hữu công đối với Phật giáo.

3.Đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nghiên cứu và đề xuất với Nhà nước để công nhận Tự viện là Di tích Lịch sử Văn hóa Phật giáo cấp Quốc gia hoặc cấp Tỉnh, Thành.

4.Thống kê các ngôi chùa cổ Phật giáo Nam tông Khmer để có hướng bảo tồn, phát triển và kết hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ một số chùa (nếu đủ điều kiện) đề nghị Nhà nước công nhận là di tích Văn hóa, Lịch sử cấp Quốc gia, hoặc cấp Tỉnh, Thành.

5.Thống kê và phát triển hệ thống thư viện Phật giáo tại Trung ương và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

6.Tuyển tập và xuất bản các bài viết liên quan đến Phật giáo và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN.

7.Tổ chức thăm viếng và làm việc với Ban Văn hóa Phật giáo các Tỉnh, Thành địa phương nắm bắt tình hình để có kế hoạch hỗ trợ.

7. Ban Kinh tế Tài chính:

1.  Triển khai công tác mở rộng hệ thống các Công ty trực thuộc và thành viên.

2.  Phát triển Công ty Cổ phần Thiện Tài, tăng cường thêm dịch vụ và sản phẩm tạo thêm giá trị gia tăng và lợi nhuận cho hoạt động của Công ty.

3. Ban KTTC chủ động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện văn hóa Phật giáo; kết hợp với Báo Giác Ngộ, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Công ty tổ chức sự kiện để tổ chức các sự kiện Văn hóa Phật giáo như: Hội thi “Nấu ăn chay toàn quốc”, cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật với chủ đề Phật giáo, Lễ hội Ông Đồ Việt Nam lần thứ I, Câu lạc bộ Đầu bếp Chay Việt Nam

4.        Tổ chức hội thảo chuyên ngành và triển lãm các sản phẩm văn hóa phẩm Phật giáo; hướng dẫn thành lập các Trung tâm phân phối tại các Tỉnh, Thành phố.

5.Hình thành hệ thống phát hành Kinh sách Phật giáo trên toàn quốc theo mạng lưới phát triển của Ban Kinh tế Tài chính các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

6.Tiếp tục vận động các Ban Ngành có liên quan xin quỹ đất để thực hiện công trình Đài hỏa táng và công viên nghĩa trang cho giới Phật giáo.

7.Vận động các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường tích cực đóng góp công đức phí cho hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

8.Kết hợp Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương và Báo Giác Ngộ lập quỹ học bổng cho Tăng Ni sinh hiếu học.

9.Vận động tài chính cho việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI (2010) tại Việt Nam và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

8. Ban Từ thiện Xã hội:

1.Triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2010.

2. Phát triển thêm Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trong cả nước, nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo, nhất là những vùng nông thôn, vùng kinh tế mới, vùng dân tộc ít người…

3.Lên kế hoạch, dự án xin phép Chính phủ thành lập Bệnh viện Tư nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4.Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong cũng như ngoài nước xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho những đối tượng chính sách; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho người nghèo ở những vùng sâu, vùng xa.

5.Vận động các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật tử thành lập trường dân lập, mở lớp học tình thương, trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, nhà nuôi người tàn tật (nếu có yêu cầu).

6.Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc nghiên cứu và phát triển rộng rãi các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

9. Ban Phật giáo Quốc tế:

1.Tiếp tục phân công phân nhiệm cho các thành viên trong Ban tùy theo sở trường và khả năng của từng vị trong mỗi công việc.

2.Tiếp tục phối hợp và liên kết chặt chẽ hơn nữa với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và Ban Phật giáo Quốc tế tại các Tỉnh, Thành hội trong các mặt công tác quan hệ Quốc tế.

3.Tiếp tục thực hiện việc biên soạn và ấn hành quyển sách: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” bằng tiếng Anh-Việt trong thời gian đầu, và sau đó tiếp tục dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như: Trung-Việt, Nhật-Việt, Pháp-Việt, Hàn-Việt.v..v. nhằm giới thiệu cho các nước và tổ chức Phật giáo trên thế giới hiểu thêm về GHPGVN. Nội dung của quyển sách sẽ đề cập đến những phần như sau:

- Lịch sử PGVN qua từng thời kỳ (từ thời du nhập đến nay) và được minh họa bằng những hình ảnh tư liệu.

- Giới thiệu về cơ cấu tổ chức hành chánh và các hoạt động sinh hoạt của GHPGVN, Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành và Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc tỉnh.

4.Chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI tại Việt Nam vào tháng 11/2010.

5. Kết hợp với Đại sứ Quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức hội thảo Quốc tế về Phật giáo tại Hà Nội đầu năm 2010.

6.Tìm hiểu và lập kế hoạch thăm Phật giáo Campuchia, thăm Pakistant theo lời mời của Chính phủ Pakistant.

10. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

1.Tiếp tục công tác biên dịch, in ấn và phát hành kinh sách của Viện.

2. Ra mắt trang website: phathoc.vn của Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội.

3. Xin phép Bộ Thông tin truyền thông xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội mỗi tháng 01 số.

4. Hoàn thành thủ tục hành chính xin cấp phép xây dựng tòa nhà Phân viện và Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, dự kiến khởi công xây dựng vào đầu năm 2010. 

5.Đào tạo chuyên môn Thư viện.

11. Công tác ích nước lợi dân:

Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam văn minh, tiến bộ và giàu mạnh.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

-Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự, Ban Đại diện các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước;

-Theo dõi tình hình Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo kế hoạch nhiệm kỳ VI được thực hiện một cách tương đối trọn vẹn và hoàn tất kế hoạch hoạt động đã đề ra.

- Phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; Thường trực Văn phòng Trung ương Giáo hội báo cáo cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Tỉnh, Thành hội trong cả nước; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh có thể làm trì trệ việc thực hiện hoàn tất chương trình hoạt động năm 2010 của Giáo hội, nhất là công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.051
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Thời sự
Sách GN - cụm THỜI SỰ
Làm báo cùng Giác Ngộ - Thời sự
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Thời sự
Trực tuyến GNO, trang Thời sự
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 2
Visitor
Visitor