28/05/2008 18:01 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chuyện dục tham (467. Tiền thân Kàma)

Trong mùa Phật đản và An cư kiết hạ này, tôi xin gởi đến các vị đạo hữu gần xa câu chuyện Tiền thân liên hệ đến dục tham, một trong ba căn bản bất thiện – tham, sân, si – thường được Đức Phật thuyết giảng để các đệ tử Ngài tu tập và đoạn trừ dần ba gốc rễ bất thiện đưa đến khổ đau ấy và thay thế chúng bằng ba căn bản thiện – vô tham, vô sân, vô si – để được an lạc hạnh phúc lâu dài ở đời này và đời sau.