05/03/2016 12:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TP.HCM: Hướng dẫn tổ chức Đại hội PG quận, huyện

GNO - HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM vừa ấn ký Thông báo số 047/TB/BTS.PGTP vào ngày 3-3-2016 về việc thực hiện Thông tư 292 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành, nhiệm kỳ (2016 – 2021) gởi đến Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện.

Theo đó, thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 24-12-2015, của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, nhằm triển khai công tác thực hiện Thông tư 292 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành, nhiệm kỳ (2016 – 2021); Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thông báo đến quý Ban thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN Quận/Huyện theo nội dung như sau:

ANH ABT (6).JPG
BTS PG TP họp triển khai Đại hội đại biểu PG quận, huyện vào ngày 24-12-2015 - Ảnh: B.T

A. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HỒ CHÍ MINH.

* Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện:

Trưởng ban: Hòa thượng Thích Trí Quảng; Phó ban Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tánh; Phó ban: Hòa thượng Thích Minh Thông; Thư ký: Đại đức Thích Thiện Quý.

* Ban chỉ đạo có thẩm quyền:

- Hướng dẫn việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Q/H.

- Ấn định thời gian cụ thể về việc tổ chức Đại hội Phật giáo Q/H.

- Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo Quân/Huyện.

- Ấn định số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN theo từng Quận/Huyện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Theo từng đặc thù của địa phương, quy hoạch dự nguồn nhân sự kế thừa sẽ ấn định tỷ lệ phần trăm Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban Trị sự.

- Chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vướng mắc và phát sinh của từng Quận/Huyện trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN/HUYỆN:

I.Công tác chuẩn bị:

1. Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện tổ chức phiên họp mở rộng để chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong kế hoạch tổ chức Đại hội gồm có:

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban Tổ chức Đại hội cần có thêm các Tiểu ban, như: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và các Tiểu ban khác có liên quan để phục vụ Đại hội.

2. Tiểu ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu và đề xuất nhân sự (dự kiến) được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện là Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tại địa phương có uy tín, năng lực làm việc, đạo hạnh tốt, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.

- Nhân sự được (dự kiến) giới thiệu suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phải được tiến hành dân chủ, công khai, đầy đủ thành phần đại diện cho các hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương.

- Danh sách nhân sự (dự kiến) suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phải trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thẩm tường và cho ý kiến, trước khi trao đổi với Cơ quan Nhà nước quận, huyện.

- Danh sách nhân sự được chuẩn y của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, phải tiến hành hiệp thương và trao đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại quận, huyện.

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện gồm có các chức danh:

+ Trưởng Ban Trị sư.

+ 01 Phó Trưởng Ban Thường trực.

+ 02 Phó Trưởng ban chuyên trách.

+ Các Trưởng ban chuyên ngành tương ứng với các Ban chuyên ngành của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

+ 01 Chánh Thư ký

+ 02 Phó Thư ký

+ 01 Thủ quỹ

+ Các Ủy viên Thường trực

+ Các Ủy viên.

- Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một Ban không quá 09 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện quyết định chuẩn y.

* Lưu ý:

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện: Không quá 27 thành viên.

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q/H: không quá 11 thành viên.

Theo quy định của điều 2 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được ấn định: 

- Thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN Q/H có tuổi đời không quá 60 tuổi, không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.

- Đối với trường hợp các Quận/Huyện  theo yêu cầu thực tế cần thiết phải có vị Tôn túc Tăng đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng thì tuổi đời của Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được vận dụng linh hoạt, nhưng không quá 70 tuổi.

- Theo điều 39, chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, trong trường hợp cần thiết do Quận/Huyện chưa có vị Tôn túc Tăng để lãnh đạo Giáo hội địa phương và nhiếp chúng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ công cử thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện.

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện phải là môt vị Tăng, Cư sĩ Phật tử không đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận/ Huyện, trừ trường hợp đặc biệt do nhu cầu thực tế tại địa phương.

3. Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ: Dự thảo nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức, dự toán kinh phí tổ chức Đại hội; dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; dự thảo tuyên bố mãn nhiệm kỳ cũ và phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; dự thảo Nghị quyết đại hội.

4. Tiểu ban Hậu cần: Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, trang trí hội trường, địa điểm tổ chức, bố trí sinh hoạt, ăn và nghỉ cho đại biểu, v.v…

5. Số lượng Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Phật giáo Q/H gồm: đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, thành viên Ban Trị sự, các Đại biểu theo sự phân bổ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện đối với cơ sở Tự viện, Tăng Ni, Phật tử tại địa phương và khách quý là Cơ quan Nhà nước cấp Quận/Huyện, Tôn giáo bạn.

6. Nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện thuộc đơn vị TP.Hồ Chí Minh được tính theo mốc thời gian: 2016-2021 (05 năm). Đề nghị quý Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện đều thống nhất lấy nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ được tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận, huyện lần thứ IX làm chuẩn (kể cả các quận, huyện được chia tách trước đây) để tổ chức Đại hội.

7. Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện được tiến hành từ ngày 01/04 – 31/12/2016.

8. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện:

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM (theo mẫu do Trung ương GHPGVN ban hành).

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ủy ban Nhân dân quận, huyện theo điều 27 Mục 3 chương IV Nghị định 92/2012/NĐ-CP (theo mẫu Thông tư 01/2013/TT.BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành).

- Trong văn bản đăng ký, nêu rõ chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự và số lượng đại biểu tham dự;

- Gởi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Thủ tục sau khi kết thúc Đại hội: Ban Trị sự GHPVN Quận/Huyện có văn bản chính thức gởi UBND quận, huyện, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trong đó đề nghị chấp thuận và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Các vấn đề liên quan:

- Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

- Các Tiểu ban phải thường xuyên nhóm họp để kiểm tra công tác đã, đang và sẽ thực hiện; báo cáo Ban Tổ chức để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị.

- Sau khi các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội hoàn tất, Ban Tổ chức cần tổng diễn tập việc tiến hành Đại hội để chỉ đạo những mặt chưa đạt yêu cầu như: lễ rước chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Quan khách quang lâm Hội trường, dẫn chương trình, Quốc ca và Đạo ca, tặng hoa, quà, v.v…

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Chủ đề Đại hội: “Ổn định – Kế thừa – Phát triển

2. Chương trình Đại hội Phật giáo Quận/Huyện được thống nhất theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội với nội dung như sau:

-  Niệm Phật cầu gia bị.

-  Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

-  Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

-  Diễn văn khai mạc Đại hội.

- Tặng hoa chúc mừng.

- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ (2012-2017).

- Trình (dự thảo) chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tham luận (nếu có).

- Ban Trị sự GHPGVN Q/H nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm.

- Giới thiệu nhân sự (dự kiến) suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM lấy ý kiến đại biểu về việc suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Đại hội nhất trí suy cử bằng cách vỗ tay hoặc niệm Phật để thông qua).

- Tân Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Phát biểu đóng góp ý kiến chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tặng quà lưu niệm.

- Phát biểu của Cơ quan Nhà nước quận, huyện.

- Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

- Nghị quyết Đại hội.

- Diễn văn bế mạc, cảm tạ của Ban tổ chức và hồi hướng.

3. Trang trí và các biểu ngữ của Đại hội được gợi ý như sau:

a. Bên trong Hội trường:

- Biểu ngữ treo phía mặt tiền và phía trên lễ đài:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

-  Lễ đài:

· Tượng Phật ở chính giữa;

· Hai bên:

* Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): Tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc.

* Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo.

· Pano Đại hội:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN/HUYỆN………..

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ IX

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Quận/Huyện……………, ngày …….tháng ……năm 2016

- Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:

·  Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

· Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

b. Bên ngoài Hội trường:         

- Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU….

- Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN/HUYỆN...……

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

· Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo: Cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).

·Dọc theo hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.

c. Tại cơ sở Tự viện: treo biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:

- Biểu ngữ treo tại cổng Tự viện:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN/HUYỆN…… ……………

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

- Cờ Tổ quốc bên trái (từ ngoài nhìn vào).

- Cờ Phật giáo bên phải (từ ngoài nhìn vào).

* Trong chương trình nêu trên có phần khen thưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và Chính quyền, MTTQ các cấp với chi tiết như sau:

· Có văn bản đề xuất khen thưởng đến Giáo hội và Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp (đề xuất khen thưởng Chính quyền, MTTQ cấp Thành phố phải thông qua ý kiến của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố)

· Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể và cá nhân cụ thể như sau:

o Đạt thành tích 35 năm phục vụ Giáo hội.

o Đạt thành tích 25 năm phục vụ Giáo hội.

o Đạt thành tích 15 năm phục vụ Giáo hội.

o Đạt thành tích trong nhiệm kỳ.

* Cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu GHPGVN TP. HCM nhiệm kỳ IX (2017 - 2022).

· Số lượng đại biểu, cần thỉnh thị Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.HCM.

· Nên chọn Đại biểu là tiêu biểu, Đại biểu cũ và mới, Đại biểu có thành tích với Đạo pháp và Dân tộc.

*   Trong chương trình trên thêm phần thông qua danh sách dự kiến đề xuất tấn phong Giáo phẩm, với thủ tục và chi tiết như sau:

· Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện có thông báo đến các cơ sở và đăng ký nộp danh sách đề nghị tấn phong Giáo phẩm với Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện.

· Tiểu ban nhân sự phối hợp với ủy viên Tăng sự thuộc quý Ban xem xét thống nhất danh sách đề xuất.

· Tiểu Ban nhân sự trình danh sách dự kiến tấn phong trong phiên họp toàn Trị sự GHPGVN Quận/Huyện để được thống nhất ý kiến.

·  Tiêu chuẩn đề xuất tấn phong Giáo phẩm được quy định tại điều 53, 54 chương IX Hiến chương GHPGVN, thủ tục như sau:

Hòa thượng/ Ni trưởng có bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Ni sư, CNTN (có thị thực của Giáo hội); CMND, lý lịch (có xác nhận, thị thực của Chính quyền).

o Thượng tọa/Ni sư có bản sao Chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo ni, CNTN (có thị thực của Giáo hội); CMND, lý lịch (có xác nhận, thị thực của Chính quyền).

o Quý Ban có công văn đề xuất đính kèm danh sách, biên bản phiên họp và có ý kiến của Phòng Nội vụ Quận/Huyện.

Trên đây là trình tự nội dung hướng dẫn quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, vì tinh thần góp phần trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội, sự tổ chức thành công viên mãn Đại hội Đại biểu GHPGVN 24 quận, huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thuộc đơn vị Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố kính đề nghị quý Ban thực hiện có kết quả theo tinh thần Thông báo này.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, kính chúc quý Ban thành tựu các Phật sự, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

P.V

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):
  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.073
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Lịch GN 2021, Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor