19/05/2009 06:02 (GMT+7)
Trong lúc bàn về văn  chương, một pháp lữ hồn nhiên phát biểu: Văn cô   viết xem là thích liền. Mình ghét nhất là làm thơ, viết văn mà cứ xài mấy từ: Vô thường!...  Đọc chán chết đi...
Xem tiếp...
16/03/2009 21:46 (GMT+7)
Kinh Pháp Hoa, quyển thứ bảy nói về các Bồ tát: Dược Vương, Diệu Âm, Quan Âm, Diệu Trang Nghiêm và Phổ Hiền. Mỗi vị Bồ tát này có một hạnh khác nhau mà vị nào cũng tài giỏi xuất sắc và cũng rất dễ quý kính để chúng ta lập hạnh tu theo.
Xem tiếp...
31/01/2009 14:42 (GMT+7)
Mở đầu, Đức Phật dạy một câu hàm chứa nhiều nghĩa lý sâu xa mà chúng ta cần suy nghĩ: “Bấy giờ Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát khi Ngài diễn nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai thì có vô số Bồ tát không thể tính đếm chứng được Vô sanh Pháp nhẫn, hoặc Văn trì đà la ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển được pháp luân bất thối và phát đại tâm cầu Vô thượng đạo”.
Xem tiếp...
24/12/2008 10:54 (GMT+7)
Khi Koryeo đang chịu cảnh cực khổ vì quân Mông Cổ xâm lược Koryeo, người Koryeo đã khắc lẽ phải trên gỗ. Cứ khắc một chữ trên gỗ là người Koryeo đã cúi lạy ba lần. Hơn 50 triệu chữ và kiểu khắc chữ của toàn bộ các chữ đều giống nhau y như từ một người viết. Cũng không có chữ nào bị lỗi và bị bỏ sót. Đây chính là ‘Cao Ly Đại Tàng Kinh’. Nó là Đại Tàng Kinh cổ nhất hiện đang tồn tại trên thế giới. Xem tiếp...
17/12/2008 19:19 (GMT+7)
Tôi đọc lời tựa Lăng Già của Tô Đông Pha nhiều lần và không lần nào lại không thấy kính phục tầm nhìn thăm thẳm xuyên suốt đến cả ngàn năm sau của thiên tài Tô Thức. Cặp mắt đó đúng là “cặp mắt trong nghìn xưa”, như lời tán thán của Lâm Tây Trọng đối với ông trong phần bình về thiên Liệt ngữ Khấu của Nam hoa kinh. Xem tiếp...
10/12/2008 05:19 (GMT+7)
Mở đầu phẩm này, các Bồ tát mười phương xin hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở Ta bà sau khi Như Lai diệt độ. Đức Phật Thích Ca từ chối lời thỉnh cầu này và nói rằng tại Ta bà đã có vô số Bồ tát sẽ thay thế Đức Phật hoằng truyền kinh Pháp Hoa sau khi Ngài diệt độ. Xem tiếp...
30/09/2008 07:16 (GMT+7)
Trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật chưa thọ ký cho ai thành Phật, chỉ có người đắc A la hán hay Bích Chi Phật, nghĩa là có sai biệt giới; nhưng đến đây quy về bản thể tu hành thì hàng Thanh văn và Duyên giác phải thành Phật, không thể thành quả vị gì khác. Ngoài ra, Đức Phật còn mở rộng sự thọ ký, kể cả hàng cư sĩ tu hành cũng thành Phật. Người tu trước thì đạt quả vị trước và ai tu cũng thành Phật. Ý này bắt đầu bằng phẩm Pháp Sư thứ 10, Đức Phật nói với Dược Vương Bồ tát: “Tất cả Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu Thanh văn, người cầu Bồ tát hay cầu Phật đạo mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký Vô thượng Bồ đề”.
Xem tiếp...
08/08/2008 22:07 (GMT+7)
Truyện kể rằng sau  ba tháng an cư mùa  mưa tại vương quốc  Kô-xa-la (Kosala), 500 Sa môn trở về Kỳ Viên hầu thăm Thế Tôn. Tất cả đều cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn hỏi:
Xem tiếp...
20/07/2008 18:58 (GMT+7)
Mở đầu phẩm này, Đức Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Bấy giờ, Xá Lợi Phất mới trình bày với Đức Phật rằng trước kia Ngài đã ấn chứng cho tất cả đệ tử la A la hán, nhưng Xá Lợi Phất còn cảm thấy hoài nghi. Xem tiếp...
25/06/2008 05:22 (GMT+7)
Khi người ta làm một điều gì sai trái, họ thường giải thích đó là phương tiện. Phương tiện không có nghĩa như vậy, phương tiện theo Phật là những gì được sử dụng nhằm mục đích đưa người ta đến chân lý, không phải là lừa dối. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 [3] 4 5 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.057
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor