Từ khóa: bậc phạm hạnh
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Cung kính bậc phạm hạnh nền tảng của giải thoát

GN - Nếu tu học mà không thấy tự ngã mình ngày càng lớn để diệt trừ, thấy mình cao người thấp rồi thiếu kính trọng, chỉ thấy võ cây mà không thấy được lõi cây… thì dẫu có làm ông to bà lớn cũng chỉ đứng ngoài cửa đạo mà thôi.

Thông tin hàng ngày