Công hạnh Quan Âm

Công hạnh Quan Âm

GN - Các kinh ghi công hạnh của Bồ-tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt
Bồ-tát Thí Vô Úy

Bồ-tát Thí Vô Úy

GN - Mẹ hiền Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có hạnh nguyện đại từ, đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh
Bồ-tát Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm

GN - Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất, vì hạnh nguyện và nhân duyên của Ngài
Hạnh lắng nghe

Hạnh lắng nghe

GN - Hôm nay kỷ niệm ngày Đản sanh của Bồ-tát Quan Âm ở Ta-bà, tôi xin chia sẻ hạnh lắng nghe...

Thông tin hàng ngày