Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 1 và 2

Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 1 và 2

Giác Ngộ - Đường xưa mây trắng là cuốn sách kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti (Cát Tường), sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.

Thông tin hàng ngày