Tha thứ như thế nào?

Tha thứ như thế nào?

GN - Tha thứ là không còn kết oán, kết tội nữa: mọi việc coi như kết thúc, đã thuộc về quá khứ
Phàm tăng & Thánh tăng

Phàm tăng & Thánh tăng

GN - Phàm là phàm phu, chưa tu tập viên mãn Bát Thánh đạo tức Giới - Định - Tuệ, chưa thành tựu Đạo tuệ

Thông tin hàng ngày