Ảnh minh họa

Thuyết pháp hoặc im lặng

GNO - Với người tu, nhờ thiền định tâm được an tịnh, phiền não cấu uế tạm thời lắng xuống. Những câu chuyện tạp sẽ khiến cho cấu uế bị khuấy động, phiền não dấy khởi, đó là chưa kể đến họa thị phi, nói lỗi người luôn chờ chực.
[Video] Lễ truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc Tự và tạ pháp Đại giới đàn Bửu Huệ
[Video] Lễ truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc Tự và tạ pháp Đại giới đàn Bửu Huệ
[Video] Truyền giới Tỳ-kheo tại Giới đài viện Huệ Nghiêm trong Đại giới đàn Bửu Huệ
[Video] Truyền giới Tỳ-kheo tại Giới đài viện Huệ Nghiêm trong Đại giới đàn Bửu Huệ

Thời sự

Văn hóa

Điểm nhìn

Phật học

Tư vấn

Tự viện

Tuổi trẻ

Phật giáo nước ngoài

Lịch sử

Nguyệt san Giác Ngộ

Từ thiện

Cần biết

Thông tin hàng ngày