Suy tư và nhận biết

Suy tư và nhận biết

GN - Có thể nói mọi khổ đau của tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm về thực tại
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GN - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì khác hẳn.
Định Vô lượng nghĩa

Định Vô lượng nghĩa

GN - Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thực tập thiền định theo đạo sĩ Kamala, Ngài đạt được Ly sanh hỷ lạc
Từ bi đích thực

Từ bi đích thực

GN - Tự ngã hay việc tự xem mình là trung tâm sẽ làm suy yếu đi tình yêu thương dành cho tha nhân
Để Chánh pháp trường tồn

Để Chánh pháp trường tồn

GN - Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Thánh giới
Tích môn Pháp hoa

Tích môn Pháp hoa

GN - Thực tế cho thấy có người suốt đời tụng kinh Pháp hoa nhưng không có kết quả tốt đẹp

Thông tin hàng ngày