Đi tìm tự tánh

Đi tìm tự tánh

GN - Tự tánh là gì? Nhiều khi ta nghĩ tự tánh là cái gì bí nhiệm, nằm ngoài kinh nghiệm của ta, rồi đi tìm nó cũng trong những phương cách rất bí nhiệm!
Tại sao phải tu Thiền?

Tại sao phải tu Thiền?

GN - Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời gian và nghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê.
Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

GN - Tôi nghĩ rằng người tu muốn có sự chứng đạt trong tu tập thì cần phải có thời gian viễn ly để chuyên tu.
Lợi ích của Thiền

Lợi ích của Thiền

GN - Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và trình độ khác nhau mà nương theo pháp tương ưng để tu tập
Thiền trong công việc

Thiền trong công việc

GN - Hồi tôi học trung cấp Phật học, có một huynh rất thích tu thiền. Huynh ấy dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền.

Thông tin hàng ngày