Từ khóa: bình đẳng
Tìm thấy 2 kết quả
Trong giáo đoàn của Như Lai không có sự phân chia giai cấp - Ảnh minh họa

Giáo hóa bình đẳng

GN - Hai nhân tố chính của phạm trù giáo dục là: Chủ thể giáo dục và khách thể giáo dục, nói khác là người giáo dục và người được giáo dục. Giáo dục Phật giáo cũng như thế.
Một thế giới được thiết lập trên lòng khoan dung, lời nói chân thật và thương yêu; Ảnh minh họa.

Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu

NSGN - Tám mục tiêu cho sự phát triển thế giới trong thiên niên kỷ mới đã được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2000 có một chủ đề chung. Đó là sự cố kết xã hội (trong phạm vi toàn cầu). 

Thông tin hàng ngày