Từ khóa: Giải oan
Tìm thấy 1 kết quả
Cầu siêu bạt độ

Cầu siêu bạt độ

NSGN - Người tổ chức có lòng thành và người chủ trì lễ cầu siêu có đời sống tâm linh trong sáng thực sự thì có thể hóa giải mọi oan gia nghiệp chướng cho người quá cố.

Thông tin hàng ngày