Từ khóa: Giới định huệ
Tìm thấy 1 kết quả
Phật tử phụ chư Tăng chăm sóc các phần ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: Anh Quốc

Phật tử giữa đại dịch

NSGN - Chẳng mong tâm người thanh tịnh để tương ưng với cõi Phật thanh tịnh. Chỉ mong tâm người thiện lương, tham, sân, si dần nhạt mỏng, thiện nghiệp được phát huy, v.v... để thế giới được bình an.