Từ khóa: Hội Sơn
Tìm thấy 2 kết quả
Hòa thượng Thích Nhật Quang

Tiểu sử Hòa thượng Thích Nhật Quang

GNO - Hòa thượng rất tâm đắc câu nói của cố Hòa thượng Thích Trí Thủ và xem đó như là kim chỉ nam trong đời sống tu học của mình “Những gì tôi làm cho Đạo pháp tức là làm cho Dân tộc. Những gì tôi làm cho Dân tộc tức là làm cho Đạo pháp”. Trọn đời tu và làm Phật sự, Hòa thượng đã thực hành theo phương châm này.