Từ khóa: mục đích
Tìm thấy 2 kết quả
Ước muốn và mục đích sống của Sa-môn

Ước muốn và mục đích sống của Sa-môn

GNO - Chánh niệm và tỉnh giác để luôn thấy rõ vạn pháp duyên sinh như huyễn. Thực hành trí tuệ là nhận ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi mọi sự vật, hiện tượng để xả buông.