Từ khóa: nghe Phật
Tìm thấy 2 kết quả
Nghe Phật trong thiền định

Nghe Phật trong thiền định

GN - Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời hay Phật Niết-bàn, Phật vẫn thuyết pháp. Ai có đắc thiền đắc định, người đó vẫn thấy Phật và nghe được Phật thuyết pháp.

Thông tin hàng ngày