Từ khóa: Phổ Môn
Tìm thấy 3 kết quả
Bồ-tát Quán Thế Âm là nam giới?

Bồ-tát Quán Thế Âm là nam giới?

GNO - Tôi thường thấy tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được thờ phụng là có tướng thân nữ nhưng tôi cũng nghe nói Ngài là nam giới có đúng không?