Từ khóa: Thích nữ Liên Liên
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh: Bảo Trinh

Pháp xuất gia trong Luật tạng Pali và Luật Tứ phần

NSGN - Xuất gia dù ở thời đại nào, không gian và thời gian nào đều là việc làm từ chính sự phát tâm với tâm nguyện hoài bão muốn trở về tu học trong giáo lý của Phật-đà, bước đầu đặt chân trên đạo lộ tiến về giác ngộ, giải thoát.