Từ khóa: thiền chỉ
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1157 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khéo quán sát nội tâm

GNO - Thực hành chỉ và quán (thiền chỉ và thiền quán) hay thiền định và thiền tuệ chính là nội dung tu tập tâm để thành tựu Chánh định.