Từ khóa: bậc vô tác chân nhân
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1174 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Bậc Vô tác Chân nhân”

GNO - Trong thâm cảm của người học Phật, tôi xem Đức Pháp chủ đệ tam là “ Bậc vô tác chân nhân”, một nhân cách thật sự đặc biệt của Phật giáo Việt Nam.