Từ khóa: căn lành
Tìm thấy 2 kết quả
Ảnh: Bảo Toàn

Trồng căn lành ở Phật pháp

GN - Chúng ta đã biết khi Phật tới Lộc Uyển thuyết pháp, Kiều Trần Như vừa thấy Phật liền đắc quả A-la-hán, bốn vị còn lại tu trong ba tháng an cư cũng đắc La- hán. 

Thông tin hàng ngày