Từ khóa: Đổ lỗi
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Tâm ý quyết định kết quả

GN - Đức Phật dạy “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Tâm dẫn đầu các pháp”, tâm ý quyết định kết quả của hành vi con người. Cho nên cùng một việc làm như nhau nhưng xuất phát từ động cơ tâm ý khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
Từ đổ lỗi đến thương yêu

Từ đổ lỗi đến thương yêu

GN - Trải qua một thời gian dài của quá trình tiến hóa đã khiến chúng ta vô tình hình thành thói quen rất tiêu cực - tìm kiếm những lỗi sai và sửa chữa chúng nhằm duy trì sự sống.

Thông tin hàng ngày