Giới đàn Hệ phái Phật giáo Khất sĩ tấn đàn truyền giới

*Giới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

GNO - Chiều 8-5, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 11 giới tử Tỳ-kheo, 12 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Trí Tịnh cũng như kỳ sát hạch về giới luật của Hệ phái.

ATH (6).JPG

Các giới tử Sa-di đảnh lễ chư tôn giáo phẩm hội đồng giới sư

Hội đồng Giới sư truyền Sa-di do HT.Thích Giác Tường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái làm tôn chứng sư.

Các giới tử được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh Tam bảo và chư tôn đức Giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di cũng như tứ y (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

ATH (2).JPG

Giới tử Sa-di thọ nhận y, bát

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giáo thọ nói về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh. Hòa thượng dạy, các vị xưa như là cây củi, nay nhờ giới pháp đã thành một loại gỗ quý được mọi người trân trọng. Chính điều đó, mỗi người trong quý vị cần nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ thầy, cha mẹ và Phật tử, Hòa thượng chỉ dạy.

*Đàn Tỳ-kheo do Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái làm tôn chứng Tăng-già.

ATH (7).JPG

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình.

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

ATH (1).JPG
Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận giới pháp

Trước đó, Ban tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Tổ chức đến thăm và sách tấn các giới tử Tăng của Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Trung Tâm. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Trưởng Hệ phái cùng chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đã trân trọng tiếp đón phái đoàn.

 Quảng Hậu

*Truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni,

Chiều 8-5, tại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM), chư tôn đức Ni đã tấn đàn truyền giới cho các 21 giới tử Tỳ-kheo-ni, 26 giới tử Thức-xoa và 17 giới tử Sa-di-ni.

AKS (2).JPG

Chư Giới sư đảnh lễ Tam bảo

Sau nghi thức niêm hương lễ Phật, lễ Tổ và phát nguyện thọ giới của 64 giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ, NS.TN Tuệ Liên thay mặt cho Ban Chức sự cung thỉnh chư tôn đức Ni quang lâm giới đàn hướng dẫn giới tử cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng Đàn Tỳ- kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Nhất tâm cung thỉnh NT.TN Tân Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo-ni tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương; NT.TN Minh Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Tố Liên làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. Cung thỉnh NT.TN Phục Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu Đàn Thức-xoa-ma-na; NT.TN.Hàn Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Thẩm Liên, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Ban Chức sự cung thỉnh NT.TN Viên Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu Đàn Sa-di; NT.TN Hội Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Giao Liên, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

ANHG.JPG

Giới tử đảnh lễ chư Giới sư tại Giới trường tịnh xá Ngọc Phương

AKS (3).JPG

Giới tử Sa-di-ni thọ nhận y

Thay mặt cho chư tôn đức Hội đồng Thập sư, NT.TN Tân Liên ban lời huấn từ tới toàn thể các giới tử Ni tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương, được thọ giới xuất gia giải thoát. Ni trưởng mong muốn sau khi các giới tử được thọ giới sẽ tinh tấn tu hành, xứng đáng là những xứ giả của Đức Như Lai trên bước đường hoằng pháp, lợi sanh.

Sau đó, Ban Chức sự đã xướng pháp danh các giới tử đủ điều kiện thọ giới cụ túc cho Hội đồng Thập sư Ni nghe, sau khi Yết-ma, Giới sư tác thành giới thể, giới tử thọ nhận man y, bát và đãy lọc nước.

Sau Yết-ma, thọ nhận y, bát, toàn thể 21 giới tử Tỳ-kheo-ni được thọ nhận giới pháp do Hoà thượng Đường đầu truyền trao.

AKS (1).JPG

Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ nhận giới pháp và đảnh lễ chư Giới sư

Tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương, hội đồng thập sư cũng đã tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Trước đó, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Tánh cùng chư tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã quang lâm, thăm hỏi tại Đại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương.

Vũ Giang

Giới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

GNO - Sáng nay, 9-5, Hội đồng giới sư Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Tân Liên, NT.Thích nữ Chiêu Liên, NT.Thích nữ Phục Liên, hướng dẫn giới tử Ni đến giới đàn tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma nơi đại Tăng.

AKHAT (3).JPG
 Dẫn thỉnh Ni tác bạch cầu Chánh pháp Yết-ma cho giới tử trước Giới sư Tăng

Sau lời tác bạch của NS.Thích nữ Tuệ Liên, Điển lễ tại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương, chư tôn đức Hội đồng giới sư do HT.Thích Giác Nhường đứng đầu, đã quang lâm nơi giới trường để tác pháp yết-ma trao truyền giới pháp cho giới tử Tỳ-kheo-ni.

Sau khi, Ban Chức sự đã trình bày việc các giới tử Tỳ-kheo-ni đã được làm Bổn pháp Yết-ma trao truyền Tỳ-kheo-ni giới trước Hội đồng giới sư Ni.

AKHAT (7).JPG
Chư giới tử Ni nguyện y giáo phụng hành

Chư giới sư hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo-ni đến đại Tăng cầu xin chánh pháp Yết ma. Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường đã trao truyền 348 giới tướng Tỳ-kheo-ni và Bát kỉnh pháp (những điều chư Ni phải gìn giữ trọn đời) đến các giới tử Ni để tác thành giới thể Tỳ-kheo-ni giữa hai bộ Tăng, Ni.

AKHAT (8).JPG
HT.Thích Giác Nhường trao giới tướng và bát kỉnh pháp cho chư Ni

HT.Thích Giác Giới, đã có đạo từ chỉ dạy sách tấn chư Ni, phải luôn thanh tịnh thân tâm, giữ gìn giới pháp. "Khi tâm thanh tịnh, trí sẽ bừng sáng, đạo nghiệp sẽ thành tựu theo đúng tôn hiệu của đại giới đàn quý vị được trao truyền giới pháp”, Hòa thượng chỉ dạy.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày