Từ khóa: HT.Thích Tịnh Khiết
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1189 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN là một bậc Cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.
Báo Giác Ngộ số 1189: "Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam"

Báo Giác Ngộ số 1189: "Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam"

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Trung Việt, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất là một bậc Cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.