Từ khóa: Hư Vân
Tìm thấy 2 kết quả
Thiền sư Hư Vân

Tại sao Từ Hy thái hậu lại phải sụp lạy một thiền sư?

Danh tiếng của thiền sư Hư Vân vang xa, được nhiều giới kính ngưỡng. Lúc ngài sinh tiền, có lúc cả ngàn tăng nhân ở Tây An tìm tới học đạo. Ngài quanh năm ẩn tu trên núi Chung Nam, mỗi lần hạ sơn giúp đỡ bách tính, người dân hay tin từ khắp nơi đổ về ước mong được diện kiến...