Từ khóa: kinh Pháp hoa
Tìm thấy 49 kết quả
Ảnh minh họa

Phật cứu độ chúng nhân thiên và hàng Nhị thừa

GNO - Kinh Vô lượng nghĩa là tất cả các kinh do Đức Phật Thích-ca nói trên cuộc đời này và chúng ta coi đó là kinh Pháp hoa dù là kinh Nguyên thủy, hay kinh Đại thừa. Vì chúng ta tu Pháp hoa gọi là tu Nhất thừa nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất, từ chúng sanh tiến đến quả vị Phật, không có sai khác.
Ảnh minh họa

Định Pháp hoa

GNO - Tu theo kinh Pháp hoa có Tích môn Pháp hoa là kinh và Bổn môn Pháp hoa là định hay tam muội. Quan trọng nhất là có định và có huệ. Có định, huệ mới sanh thì biết rõ sự vật và ứng xử đúng đắn. Vì vậy, trí tuệ sanh sẽ thấy tất cả mọi việc, còn đọc và hiểu văn kinh rất giới hạn.
Ảnh minh họa: Tổ đình Bửu Long

Ngại vì đến chùa Nam tông mà tụng kinh Bắc tông

GNO - Tôi thường đến chùa gần nhà đọc tụng chú Đại bi, kinh Dược SưPháp hoa. Nhà chùa rất hoan hỷ cho tôi đến để đọc kinh nhưng có điều ngại là chùa này tu theo Phật giáo Nam tông mà tôi lại đọc kinh Bắc tông.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1212 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tịnh độ Pháp hoa

GNO - Nói đến tịnh độ, chúng ta có tịnh độ tam kinh, tịnh độ ngũ kinh và xa hơn nữa, đạo tràng chúng ta tu tịnh độ Pháp hoa. Tịnh độ là chung nhưng tùy người thực tập mà có khác nhau như vậy.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1199 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu

GNO - Theo kinh nghiệm tôi trải qua hơn 70 năm sống trong nhà Phật, nhìn lại thấy có nhiều người xuất gia đồng tu tập, nhưng mỗi người có cái thấy Phật khác nhau, từ đó tu hành cũng khác nhau và đạt đến kết quả tất nhiên cũng khác nhau.
Nuôi dưỡng căn lành

Nuôi dưỡng căn lành

GNO - Những người tu được là có kết quả tốt phần lớn nhờ căn lành của mình. Kinh Pháp hoa, Phật cũng nói căn lành rất quan trọng. Người có trồng căn lành ở chư Phật quá khứ rồi, đời này họ dễ gặp chân tu, dễ phát tâm Bồ-đề, từ đó, dễ hành đạo có kết quả.
Ảnh minh họa

Nuôi con

GNO - Ngày của Mẹ (Mother's day), thường được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5, để chúng ta tôn vinh người mẹ, bày tỏ lòng tri ân với đấng sinh thành. Báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết "Nuôi con" của Ni sư Như Đức như một lời sẻ chia.