Từ khóa: phàm phu
Tìm thấy 1 kết quả
Tu theo Pháp thân

Tu theo Pháp thân

GN - Pháp thân là một trong ba thân của Phật, bao gồm Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân chỉ có Đức Phật mới có, phàm phu chưa thành tựu thân này. Đó là kết quả của quá trình tu tập. Vậy tu tập như thế nào để có được Pháp thân?

Thông tin hàng ngày