Từ khóa: tâm hương
Tìm thấy 6 kết quả
Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Đăng Huy

Đốt năm phần tâm hương

GNO - Tôi biên soạn kinh Bổn môn Pháp hoa trong hoàn cảnh đặc biệt, tức sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, hoàn cảnh nước nhà lúc đó rất khó khăn, nghèo đói, khổ cực, bệnh hoạn… Mọi người đi lao động, không có thì giờ tụng kinh nhiều.