Từ khóa: Thái tử Tất Đạt Đa
Tìm thấy 3 kết quả
Thái tử Tất Đạt Đa cùng ngựa Kiền Trắc vượt qua dòng sông Anoma

Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

GNO - Hơn 2.600 năm đã trôi qua kể từ đêm huyền nhiệm khi Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia tìm đạo, câu chuyện về ngài vẫn thường được hàng con Phật nhắc nhở với tất cả sự tôn kính và ngưỡng vọng.