Bát Kỉnh Pháp dành cho chư Tăng

LTS: Bát kỉnh pháp, tức 8 việc thiết thân với đời sống tu tập của Tỳ kheo ni hay Ni giới nói chung do Đức Phật chế định nhằm trợ duyên cho Ni đoàn trong tu tập thời Ngài còn tại thế. Dù Tám pháp cung kính này có mặt trong hầu hết kinh luật nhưng hiện đang có nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Thông tin hàng ngày