Trung Quốc: Pháp hội Thủy Lục khai đàn tại Thiền viện Đại Phật - núi Nga Mi

Giác Ngộ - Từ ngày 8-8 đến 14-8-2011 Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi tổ chức "Thắng hội đại Trai đàn phổ độ Thủy Lục minh dương lưỡng lợi pháp giới thánh phàm" tại thiền viện Đại Phật - núi Nga Mi. 


danthuluc 1.png

Cung thỉnh 100 vị Tăng quang lâm đàn tràng

Để trang nghiêm đạo tràng, chiều ngày 7-8, nghi thức sái tịnh huân đàn Pháp hội Thủy Lục được long trọng cử hành tại thiền viện Đại Phật, hơn 100 vị Pháp sư và gần 400 tín chúng đồng trì tụng chú Đại Bi. Pháp sư chủ lễ cầm bình tịnh thủy và nhành dương, theo thứ lớp sái tịnh các đại đàn - nơi thiết lập đàn tràng Thủy Lục. 

Quá trình nghi thức sái tịnh trải qua hai tiếng đồng hồ như pháp như luật, trang nghiêm long trọng.

danthuluc 2.png

Niêm hương bạch Phật

Thời gian khi kiến Pháp hội Thủy Lục lần này là 7 ngày, thiết lập 7 đàn tràng: đàn Nội, đàn Đại, đàn Chư Kinh, đàn Tịnh Độ, đàn Lăng Nghiêm, đàn Pháp Hoa và đàn Hoa Nghiêm, cung thỉnh Tăng chúng lục hòa lễ tụng kinh sám, thiết bày công đức pháp sự: Cúng chư Thiên, phổ Phật tiêu tai kiết tường, vãng sanh siêu độ...

danthuluc 3.png

Lễ sái tịnh

Hơn 100 vị Pháp sư được cung thỉnh quang lâm trong các đàn: đàn Đại: Lễ bái "Bảo Sám Lương Hoàng", phúng tụng "Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm"...; đàn Hoa Nghiêm: phúng tụng "Kinh Hoa Nghiêm"; đàn Pháp Hoa: tụng "Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa"; đàn Lăng Nghiêm: tụng "Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"; đàn Chư Kinh: tụng các bộ kinh "Quán Vô Lượng Thọ", "Phật Thuyết Vô Lượng Thọ", “Đại Thừa Kim Quang Minh”, "Viên Giác"...; đàn Tịnh Độ: niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật trong 7 ngày. 

Pháp hội Thủy Lục cần phải trải qua 7 ngày đêm công đức mới viên mãn.

danthuyluc 4.png

Nương nhờ sức oai thần của chư Phật, chư Bồ Tát, thông qua Phật sự trong bảy ngày đêm phúng tụng kinh điển Đại thừa, lễ bái sám hối, trì danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức thù thắng này hồi hướng cho chúng sinh trong mười phương pháp giới, tứ sanh lục đạo, thủy lục không hành lìa khổ được vui, sớm thành Phật đạo. 

Hiện tại cầu tiêu tai phước báo cho tín chúng, báo ân siêu độ cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ bảy đời đều được phước huệ song tăng, minh dương lưỡng lợi; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, vận nước xương long, phong điều vũ thuận, nhân dân an cư lạc nghiệp!

danthuyluc 5.png

Đàn chính

danthuyluc 6.png

Đàn Pháp Hoa

danthuyluc 7.png

Đàn Hoa Nghiêm

danthuyluc 13.png
danthuyluc 14.png
danthuyluc 17.png
danthuyluc 19.png
danthuyluc 21.png

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày