Từ khóa: Chế định
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1214 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vấn đề xuất giới trong mùa an cư

GNO - Một trong những phận sự của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni sau khi thọ đại giới là an cư khi bắt đầu vào mùa mưa. Đó là điều được Đức Phật quy định trong luật với nhiều điều luật chi tiết về cách sống, cách hành xử.