Chùm ảnh: Giới tử Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 phát nguyện tấn hương

(GNO-Đồng Nai): Tối ngày 19-4, hơn 1000 giới tử phát nguyện thọ Bồ tát giới xuất gia, tại gia và thập thiện tại Đại giới đàn Nguyên Thiều Siêu Bạch 2011.

Người phát nguyện thọ Bồ Tát giới là đang bước đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương xót chúng sanh chìm nổi trong biển sanh tử, tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo.

Sau khi thọ lãnh Bồ-tát giới xuất gia viên mãn, hơn 200 giới tử Tăng Ni đã phát nguyện tấn hương để cúng dường lên mười phương Tam Bảo.

aat (1).JPG
aat (2).JPG
aat (3).JPG
aat (4).JPG
aat (5).JPG
aat (6).JPG
aat (7).JPG
aat (8).JPG

Lễ truyền Bồ tát giới xuất gia, tại gia và thập thiện

aat (9).JPG

aat (10).JPG

aat (11).JPG

aat (12).JPG

aat (13).JPG

aat (14).JPG

aat (15).JPG

aat (16).JPG

aat (17).JPG

Các giới tử Tăng Ni phát nguyện tấn hương

aat (18).JPG
aat (19).JPG
aat (20).JPG

Các giới tử tại gia phát nguyện thọ giới thập thiện và Bồ-tát giới tại gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày