Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN

Đại hội IX đã chính thức tấn phong 1.581 vị Sư cô lên hàng giáo phẩm Ni sư
Đại hội IX đã chính thức tấn phong 1.581 vị Sư cô lên hàng giáo phẩm Ni sư
GNO - Sáng 29-11, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức tấn phong 1.581 vị Sư cô lên hàng giáo phẩm Ni sư.
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 30
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 31
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 32
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 33
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 34
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 35
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 36
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 37
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 38
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 39
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 40
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 41
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 42
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 43
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 44
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 45
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 46
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 47
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 48
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 49
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 50
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 51
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 52
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 53
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 54
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 55
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 56
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 57
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 58
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 59
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 60
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 61
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 62
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 63
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 64
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 65
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 66
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 67
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 68
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 69
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 70
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 71
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 72
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 73
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 74
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 75
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 76
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 77
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 78
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 79
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 80
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 81
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 82
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 83
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 84
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 85
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 86
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 87
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 88
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 89
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 90
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 91
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 92
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 93
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 94
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 95
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 96
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 97
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 98
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 99
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 100
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 101
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 102
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 103
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 104
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 105
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 106
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 107
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 108
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 109
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 110
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 111
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 112
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 113
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 114
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 115
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 116
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 117
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 118
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 119
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 120
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 121
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 122
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 123
Danh sách 1.581 Ni sư được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 124

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày