Giới tử Ni cầu thọ Chánh pháp nơi Đại Tăng

GNO - Chiều 14-10, tại điểm truyền giới Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni, đã hướng dẫn chư giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

H01.jpg


Giới tử Ni vân tập giới trường

Sau lời tác bạch xin được vào của NT.Thích nữ Tắc Sen, Điển lễ của giới đàn Ni, TT.Thích Quảng Chơn đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, yết bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

NT.Thích Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đã tác bạch thưa cùng Đại Tăng, những Thức-xoa-ma-na này đã được là Bổn pháp yết-ma rồi, nay đem đến trong Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp.

H02.jpg


NT.Thích nữ Hải Thành hướng dẫn chư Ni thỉnh Yết-ma và Tôn chứng Tăng-già

HT.Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

Sau khi quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và an tọa, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già, thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già nạn, sau đó Hòa thượng đã xác vấn chư Ni rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na này thật sự thanh tịnh và học giới đầy đủ. Tiếp đến, thầy Giáo thọ Tăng đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng, phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ và trân trọng đừng có buông lung.

Sau đó, tuần tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để thực hiện nghi thức Bạch tứ yết-ma giữa hai bộ Tăng Ni tác thành giới thể. Tiếp theo đó, thầy giáo thọ Tăng đã trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ, thầy Giáo thọ nhắc nhở.

H05.jpg
Từng 3 vị được vào bạch tứ Yết-ma tác thành giới thể

H09.jpg
Xin thọ tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước

H16.jpg
Viên thành tánh và tướng của Tỳ-kheo-ni

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Khi giới tử đã thành tựu bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng, đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai cho hàng Ni lưu, kính nguyện trọn đời vâng giữ và thực hành.

Hình ảnh tại buổi lễ:

BTN_0001.jpg
BTN_0024.jpg
BTN_0030.jpg
BTN_0038.jpg
BTN_0040.jpg
BTN_0049.jpg

>>> Xem chùm ảnh tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Q.Hậu - B.Toàn

Cùng thời gian, giới tử Ni thuộc điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) theo sự hướng dẫn của chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni hệ phái Khất sĩ đã vân tập tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

anh np (2).jpg


Cung thỉnh chư vị giới sư Tăng

Dẫn đoàn giới tử là NT.Tân Liên đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Tố Liên đương vi Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê; NT.Thẩm Liên, Giáo thọ A-xà-lê; cùng quý Ni trưởng tôn chứng đàn giới Tỳ-kheo-ni và Hội đồng Thập sư đàn Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni cùng tháp tùng đoàn.

Đối trước chư tôn đức chứng minh và chư vị giới sư Tăng, NS.Triệu Liên, Thư ký Ban Điều hành giới điểm tịnh xá Ngọc Phương đã dâng lời tác bạch, xin trao truyền giáo pháp cho giới tử Ni. Đồng thời hướng dẫn giới tử cầu thỉnh Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già.

Đại diện Hội đồng Thập sư, Trưởng lão HT.Thích Giác Giới, đương vi Yết-ma A-xà-lê, đã xác vấn giới tử Ni về các già nạn, sự thanh tịnh tuyệt đối và học giới có đầy đủ không. Hòa thượng cũng đã sách tấn và ban lời đạo từ đến các tân giới tử Ni.

Các giới tử Ni tuần tự thực hiện nghi thức bạch tứ Yết-ma giữa hai bộ Tăng Ni tác thành giới thể. Sau khi hoàn thành nghi thức, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng, khép lại buổi cầu thọ Chánh pháp.

anh np (5).jpg
HT.Giác Giới ban đạo từ

anh np (6).jpg
Chư giới sư Ni


anh np (4).jpg
NS.Tuệ Liên,
Thư ký Ban Điều hành giới điểm tịnh xá Ngọc Phương đại diện tri ân chư giới sư Tăng

anh np (1).jpg

anh np (3).jpg
Chư giới tử

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).

Thông tin hàng ngày