Từ khóa: quán sát
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Quán sát ác tri thức như mặt trăng

GNO - Đoạn kinh này Phật dạy quán sát ác tri thức như mặt trăng. Trăng đây là trăng già, mỗi ngày một khuyết dần, ánh sáng lu mờ cho đến khi tắt ngúm tối đen như mực.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1157 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khéo quán sát nội tâm

GNO - Thực hành chỉ và quán (thiền chỉ và thiền quán) hay thiền định và thiền tuệ chính là nội dung tu tập tâm để thành tựu Chánh định.