Trung Quốc: Tổ chức trại hè "Phật tử toàn cầu triều Phổ Hiền"

Giác Ngộ - Vừa qua, nhân ngày thù thắng kiết tường của lễ kỷ niệm Thánh đản Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương, hoạt động trại hè thể nghiệm tu học "Phật Tử Toàn Cầu Triều Phổ Hiền", được Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi và Phật giáo Tại Tuyến liên hiệp tổ chức, chính thức ra mắt tại Thiền viện Đại Phật núi Nga Mi.
traihe 1.png

Pháp sư Vĩnh Thọ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi

 

"Phật Tử Toàn Cầu Triều Phổ Hiền" - hoạt động trại hè thể nghiệm tu học, lấy "Triều bái núi Thánh Nga Mi, tu học hạnh nguyện Phổ Hiền" làm khẩu hiệu; lấy "Hoằng dương tinh thần Phổ Hiền, xây dựng Tịnh Độ nhân gian" làm tông chỉ, tạo cơ duyên thù thắng cho đệ tử Phật toàn cầu có dịp tự mình đến đạo tràng Phổ Hiền để thể nghiệm tu học. Hoạt động này do Thiền viện Đại Phật núi Nga Mi và Phật giáo Tại Tuyến đồng hợp tác.

traihe 2.png

Pháp sư Tâm Định - Phó Hội trưởng

Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi niêm hương

 

Có 24 trại viên đến từ Bắc Kinh, Đài Loan, Quảng Đông, Giang Tô... tham gia hoạt động trại hè thể nghiệm tu học. Trong 5 ngày hoạt động, các trại sinh sẽ triều bái các tự viện: Thiền viện Đại Phật, chùa Kim Đảnh Hoa Tạng, chùa Vạn Niên, chùa Báo Quốc... thông qua các hoạt động như: Lắng nghe chư Đại đức khai thị, triều Thánh Kim Đảnh, hành hương các tự viện, thiền tọa tịnh tu, kỳ nguyện kiết tường... Qua các hoạt động này, các trại sinh sẽ cảm thọ tinh thần Bồ tát Phổ Hiền, học tu 10 đại nguyện vương, nêu cao tín ngưỡng, tịnh hóa tâm linh.

traihe 3.png

Ông An Hổ Sanh - Tổng Cán sự Phật giáo Tại Tuyến niêm hương

 

Đúng 9 giờ ngày 25, nghi thức khai mạc trại hè tu học "Toàn Cầu Phật Tử Triều Phổ Hiền", được long trọng cử hành tại Đại Hùng Bảo Điện Thiền Viện Đại Phật trong Phạm âm niệm tụng của chư tôn đại đức. Pháp sư Tâm Định - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi chủ lễ, đồng thời Pháp sư đã nhận lời ủy thác của Pháp sư Vĩnh Thọ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi tuyên đọc lời phát biểu.

 

traihe 4.png

Cục trưởng Lý Kiềm - Cục Tôn giáo

khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật niêm hương

 

Pháp sư Tâm Định nói, núi Nga Mi là nơi thị hiện, hóa độ chúng sanh của Bồ tát Phổ Hiền, là một trong bốn ngọn núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc (Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn). Núi Nga Mi tựa như Bồ tát Phổ Hiền, chùa Kim Đảnh Hoa Tạng ở phần núi cao, biểu trưng cho phần đầu của Bồ tát Phổ Hiền, là trung tâm triều bái Thánh địa, tượng trưng cho "Phật Bảo"; chùa Vạn Niên và hồ Tẩy Tượng ở ngọn núi giữa, biểu trưng trái tim của Bồ tát Phổ Hiền, là trung tâm hành trì tu học, tượng trưng cho "Pháp Bảo"; còn Thiền Viện Đại Phật và chùa Báo Quốc ở phần dưới của núi, biểu trưng chân của Bồ tát Phổ Hiền, là trung tâm văn hóa giáo dục, tượng trưng cho "Tăng Bảo".

traihe 5.png

Pháp sư Tâm Định - Phó Hội trưởng

Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi phát biểu

 

Pháp sư Tâm Định nói, hoan nghinh toàn thể các trại sinh đến núi Nga Mi, hi vọng mỗi người trong khi triều bái núi Thánh, lấy sự thể nghiệm văn hóa Phật giáo làm tông chỉ. Trong quá trình lễ bái, hãy mở rộng cánh cửa thể nghiệm tín ngưỡng cho hàng thiện tín, nên xuất phát từ tâm kiền thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, dùng thân tâm cảm nhận thể nghiệm và nhiếp thọ văn hóa Phật pháp. Trong thời đại mới, trưởng dưỡng nội hàm tinh thần của mình, nêu cao phẩm chất tín ngưỡng của mình, hướng dẫn mọi người thực hành mười nguyện lớn của Bồ tát Phổ Hiền. Tu học, lễ bái, nên khởi niệm từ tâm, phát xuất từ thân, lễ kính chư Phật, rộng tu pháp cúng dường, hồi hướng khắp mọi loài.  

traihe 6.png

Ông An Hổ Sanh - Tổng Cán sự Phật giáo Tại Tuyến phát biểu

 

Ông An Hổ Sanh - Tổng Cán Sự Phật Giáo Tại Tuyến giới thiệu về trại hè "Phật Tử Toàn Cầu Triều Phổ Hiền", và bày tỏ lời cảm tạ Thiền viện Đại Phật, hi vọng hoạt động lần này thông qua sự truyền bá rộng rãi văn hóa Phổ Hiền, hoằng dương tinh thần Bồ tát Đại thừa của Phật giáo Trung Quốc, cũng như thông qua phương thức học tu tại đạo tràng Phổ Hiền tự mình thể nghiệm, thúc đẩy mở rộng việc tu học Phật pháp vào giới cư sĩ, đẩy mạnh sự hỗ tương giữa đoàn thể cư sĩ và tu sĩ tự viện, phát huy tầm quan trọng chỉ đạo của các Pháp sư trong quá trình tu học của cư sĩ.

traihe 7.png

Pháp sư Tâm Định trao cờ trại "Toàn cầu Phật tử Triều Phổ Hiền" cho cư sĩ Đinh Chí Dũng - Phó tổng thư ký hội cư sĩ Trung Hoa & Đài Loan

 

Tiếp theo, Pháp sư Tâm Định đem cờ trại "Toàn cầu Phật Tử Triều Phổ Hiền" trao cho cư sĩ Đinh Chí Dũng - Phó tổng thư ký hội cư sĩ Trung Hoa & Đài Loan - đại biểu các trại sinh. Hoạt động chính thức bắt đầu

traihe 8.png

Các trại sinh tham gia hoạt động hè thể nghiệm tu học

 

Pháp sư Vĩnh Thọ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi, kiêm Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, từ bi khai thị cho các trại sinh tham gia trại thể nghiệm tu học tại Đông Hoa Viên trong khuôn viên Thiền Viện Đại Phật. Hoạt động thể nghiệm tu học "Phật Tử Toàn Cầu Triều Phổ Hiền", sẽ duy trì 3 năm, liên tục tổ chức đoàn thể nghiệm tham quan trực tiếp tham dự vào các hoạt động triều bái, và thông qua phương tiện truyền thông hoặc gián tiếp tham dự để mở rộng ảnh hưởng của việc tu học đến phạm vi lớn hơn.

traihe 9.png

Pháp sư Thường Tánh - Giám viện Thiền viện Đại Phật

 

Cuối cùng, Pháp sư Vĩnh Thọ tuyên bố, để tăng cường việc xây dựng đội ngũ nghiên cứu văn hóa Phật giáo núi Nga Mi, đặc biệt mời ông An Hổ Sanh - Tổng Cán sự Phật Giáo Tại Tuyến, làm người chỉ huy nghiên cứu của Viện nghiên cứu văn hóa Phật giáo núi Nga Mi, và ban phát chứng thư.

traihe 10.png

traihe 12.png

traihe 13.png

traihe 14.png

traihe 15.png

traihe 16.png

traihe 17.png

traihe 18.png

traihe 19.png

traihe 20.png

traihe 21.png

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày