[Video] Tấn đàn truyền giới cho 367 giới tử Ni (Bắc tông)

[GNO-Video] Tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) - đàn giới truyền Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa và Sa-di-ni Bắc tông thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

Đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi chùa này từ lúc hình thành giữa thế kỷ XX cho tới nay.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày