Từ khóa: Xưng tán
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh: Tu viện Vườn Ươm (Thái Lan)

Sám hối hết tội, có còn thọ quả báo xấu?

GNO - Người Phật tử tu tập thường lạy Phật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối vì tin tưởng rằng nếu chí thành sẽ diệt được các tội trong quá khứ. Như vậy, nếu tội đã diệt thì trong tương lai có còn thọ quả báo xấu?