Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni

Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới
Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 17-4, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện Hoa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 1

Tam sư truyền đàn giới Sa-di

Tại giới trường thiền viện Thường Chiếu, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 562 giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch.

Tại cầu giới đường, chư tôn đức Ban Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự. Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Liêm Chính đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Huệ Tâm làm Yết-ma A-xà-lê, Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Thiền, Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Minh Trì, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Thượng tọa Thích Đồng Ngạn và Thượng tọa Thích Đạo Huy.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 2

Giới tử phát nguyện thọ man y

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử. Hòa thượng giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ ân (sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 3

Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo - địa vị chúng trung tôn sau này.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 4

Hòa thượng Đường đầu trao truyền 10 giới tướng đến các Sa-di

Cùng thời gian này tại Giới đàn Ni ở thiền viện Linh Chiếu sau khi được chư tôn đức Ban Kiến đàn và Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy việc truyền trao giới pháp đúng luật. Chư tôn đức giới sư Ni cũng đã tấn đàn truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni giới đến các giới tử.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 5

Cung an chức sự đàn giới Thức-xoa-ma-na

Đàn Thức-xoa-ma-na có 607 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 6

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ trì giới pháp

Đàn Sa-di-ni có 535 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thành làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 7

Các giới tử Thức Xoa-ma-na cần cầu giới pháp.

Tối nay, tại các giới trường, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lạy Hồng danh sám hối thân, tâm được thanh tịnh để ngày mai 18-4, chính thức đăng đàn lãnh thọ giới pháp.

Một số hình ảnh tại các đàn truyền giới chiều nay.

Giới trường tại thiền viện Thường Chiếu:

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 8
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 9
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 10
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 11
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 12
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 13
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 14
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 15
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 16

Ban Quản giới tử họp

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 17

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Trưởng ban Quản Giới tử triển khai một số công việc cho lễ đăng đàn truyền Tỳ-Kheo ngày mai 18-4.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 18

Đại đức Thích Trung Nghĩa hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo sám hối

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 19
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 20

Một số Phật tử cũng hướng tâm cùng sám hối với các giới tử

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 21
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 22

Giới trường thiền viện Linh Chiếu:

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 23

Cung Nghi Hòa thượng Chánh Chủ đàn và Hòa thương Tuyên Luật sư

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 24

Hòa thượng Thích Minh Thông chỉ dạy một số việc cho các giới sư Ni trước khi tiến hành truyền các đàn giới

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 25

Tấn đàn truyền Sa-di-ni giới

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 26

Tam sư đàn Sa-di-ni

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 27

Các giới tử nguyện thọ trì man y làm thềm bậc cho việc tu học và thọ trì các giới pháp cao hơn

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 28

Giới tánh và tướng đã trọn vẹn

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 29

Giới tử Tỳ-kheo-ni chí thành sám hối

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 30

Lắng lòng để tâm thanh tịnh, để ngày mai đó nhận giới pháp

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 31

Ngũ thể đầu địa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày