Từ khóa: định tâm
Tìm thấy 5 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1175 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bốn pháp tâm tăng thượng: Niệm tưởng Giới

GNO - Niệm giới là luôn nhớ nghĩ đến các giới luật đã thọ. Thấy hiểu được các phương diện và lợi ích của thọ trì giới pháp. Giữ giới để ngăn chặn bản thân sa ngã vào đường ác. Giữ giới trọn vẹn sẽ giúp tâm an tịnh và hoan hỷ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1172 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bốn pháp tâm tăng thượng: Niệm tưởng Như Lai

GNO - Tâm tăng thượng nghĩa là tâm được định tĩnh, an trú, định tâm. Khi niệm Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm v.v… là niệm danh hiệu, pháp trì danh. Niệm tưởng Như Lai mà Thế Tôn nói trong pháp thoại này chính là niệm mười ân đức Phật bảo.
Ảnh: Bảo Trinh/BGN

Giữ giới và định tâm pháp tu căn bản của Phật tử

GNO - Giữ năm giới là khó, giữ gìn một cách hoàn hảo càng khó hơn. Muốn giữ giới hoàn hảo, trước phải học và thông hiểu về mỗi giới cùng các điều kiện liên quan, nhất là biết rõ lợi ích to lớn nhờ giữ giới, hoan hỷ và an lạc trong sự bảo hộ của Thánh giới.

Cách nào để định tâm?

GN - Tôi xuất gia đã ba năm nhưng tâm không định được, hay suy nghĩ vẩn vơ, khó tập trung vào việc tụng kinh, niệm Phật. Có cách gì để định tâm? (Ý LÊ, lehuynhnhuy...@gmail.com)