Từ khóa: Hòa thượng Thích Minh Châu
Tìm thấy 5 kết quả
Quốc kỳ và Đạo kỳ trong lễ rước Phật tại Huế - Ảnh: VOV

Giá trị của hòa bình và thống nhất

GNO - "Cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã đem lại cho chúng ta hòa bình, độc lập và thống nhất, và đã có những ảnh hưởng sâu rộng và thiết thực vào con người và xã hội Việt Nam nói chung, vào con người Phật tử và tổ chức Phật giáo nói riêng... " - Hòa thượng Thích Minh Châu.