Ninh Thuận: Tỳ-kheo-ni cầu thọ Chánh pháp Đại Tăng

GNO - Sáng nay, 10-9, tại giới trường Sùng Ân (TP.Phan Rang-Tháp Chàm), NT.Thích nữ Diệu Tâm và Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn chư giới tử Ni đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

hinh  (1).JPG


Chư Giới sư Ni hướng dẫn giới tử đến Đại Tăng cầu chánh pháp Yết-ma.
Theo đó, SC.Thích nữ Đức Thịnh tác bạch cầu được vào thính giới

Sau lời tác bạch xin được vào của SC.Thích nữ Đức Thịnh, điển lễ của giới đàn Ni - ĐĐ.Thích Minh Tánh đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo cũng như bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

NT.Thích nữ  Mỹ Thái , Giáo thọ A-xà-lê Ni đã tác bạch thưa cùng Đại Tăng, những Thức-xoa-ma-ni này đã được làm bản pháp Yết-ma rồi, nay đem đến trong Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp.

HT.Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới đàn để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.

hinh  (3).JPG


ĐĐ.Thích Minh Tánh hướng dẫn chư giới sư Ni và tham Phật và lễ Tăng

hinh  (4).JPG
NT.Thích nữ Mỹ Thái, Giáo thọ Ni tác lễ cầu chánh pháp cho giới tử Tỳ-kheo-ni

hinh  (6).JPG
Ban cung nghinh cung thỉnh chư giới sư

Sau khi quang lâm giới đài đảnh lễ Tam bảo và an tọa trên đàn truyền giới, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng cũng như thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già nạn, sau đó Hòa thượng đã hỏi bên Ni để xác nhận rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na-ni này thật sự thanh tịnh.

Tiếp đến thầy Giáo thọ Tăng đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ và trân trọng đừng có buông lung.

hinh  (7).JPG


Chư giới tử Ni đảnh lễ giới sư Tăng

hinh  (8).JPG
3 vị được bạch Yết-ma tác pháp tác pháp trao truyền chánh pháp

Thứ tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ Yết-ma giữa hai bộ Tăng-Ni mà tác thành giới thể cho các giới tử.

Tiếp theo, thầy Giáo thọ Tăng đã trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ - thầy Giáo thọ nhắc nhở.

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Sau khi giới tử đã thành bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi đã được viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai và nguyện trọn đời vâng giữ, thực hành.

hinh (10).JPG
Thọ trì bình bát

hinh  (11).JPG
Phát nguyện thọ lãnh tam y

hinh (12).JPG
Xin xả mạn y

>> Xem tin liên quan: Ninh Thuận: Đại giới đàn Đức Tạng truyền thọ giới pháp ||

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với yêu cầu thực sự của đời sống

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày